Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Veronika Teljing
Sweden, b. 1992
+46735967044

Process


Regional distribution of opportunities

I have asked two questions in this investigation: What opportunities to produce and consume visual art and culture do pupils outside of major cities believe they have? What opportunities do they think they have if they want to continue their education or work in visual creation after upper-secondary school?
Those who have helped by answering my questions are upper secondary school pupils studying visual creation programmes around Norrland and their responses have formed the basis of an essay and an artistic interpretation. The work is my way of investigating visually and building up an image of how they view their opportunities and future prospects, together with my own experience of growing up in a town that did not have large state-run museums and institutions for art and culture.

Regional fördelning av möjligheter

I den här undersökningen har jag ställt två frågor: Vilka möjligheter anser elever utanför storstadsområdena att de har att producera och konsumera visuell konst och kultur? Vad tycker de att de har för möjligheter om de vill fortsätta att utbilda sig eller jobba med visuellt skapande efter gymnasiet?
De som hjälpt mig svara på mina frågor är gymnasieelever på program för visuellt skapande runt om i Norrland och deras svar har ligger till grund för en uppsats och en konstnärlig gestaltning. Verket är mitt sätt att visuellt undersöka och bygga upp en bild av hur de ser på sina möjligheter och framtidsutsikter, tillsammans med mina egna erfarenheter av att växa upp i en stad utan stora statliga museer och institutioner för konst och kultur.


Teacher Education Programme in Visual Arts