Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Teacher Education Programme in Visual Arts

Anna Brink
Anna Vikmanis
Camilla Sjödén
Emelie Blücher
Isa Engström
Josefina Törngren
Karolina Persson
Linda Bruhn
Marcus Lovid
Maria Bruvik Kindestam
Mia Bromander
Nathalie Hopstadius
Nina Larsson
Rikard Olsen
Sara Elmire Matthis
Sophia Frykstam
Therese Hasselqvist
Veronika Teljing
Ylva Svensson

About Teacher Education Programme in Visual Arts

Cosplay and identity, how falsehoods are created in image and film, images of home and homesickness. Investigations into collective creation processes, creative processes, and how messages change in translation and spread between different media and forms of linguistic expression. How a person with dyslexia invents creative solutions and innovative forms of creation without text, how illiterate middle-aged women who have recently immigrated to Sweden learn to read and write using images and artistic creation. Questions about possibilities and limitations in creating and presenting images in urban public spaces. Studies of the conditions which apply to young people’s opportunities to produce and consume art and culture in small towns in Norrland and in rural areas, and of how rituals and traditions are organised at graduations and other school festivities. Testing of new methods of visualising and giving form to what is taken for granted.

The responsible task of being an art teacher to children and young people; helping them to express themselves, their opinions and dreams, requires the ability to switch between and make use of artistic, formative and scientific forms of knowledge. The task which falls to the graduating students in the final semester of their five years at Konstfack is that they will conduct an investigation with a didactic and/or pedagogical aim — and they must do so with both theoretical and artistic methods. As we can see from the list above, the methods are applied and tested in a range of different subjects, especially those which concern matters of norm criticism and inclusion; elements central to the teacher training at Konstfack.

In the degree exhibition, we present parts of the process and results from the different investigations. The part which is not seen here is the academic thesis.

Tina Carlsson, Senior Lecturer in Visual Design
Kenneth Karlsson, Senior Lecturer, Course Coordinator

Cosplay och identitet, hur falska sanningar skapas i bild och film, bilder av hemmet och hemlängtan. Undersökningar om kollektiva skapandeprocesser, kreativa processer, om hur budskap förändras när de översätts och vandrar mellan olika medier och språkliga uttrycksformer. Hur dyslektikern uppfinner kreativa lösningar och skapande utan text, hur nysvenska medelålders kvinnor som är analfabeter lär sig läsa och skriva med hjälp av bild och konstnärligt skapande. Frågor om möjligheter och begränsningar att göra och visa bilder i det urbana offentliga rummet. Studier av de villkor som gäller för ungas möjligheter att producera och konsumera konst och kultur i norrländska småstäder och glesbygd, av hur ritualer och traditioner utformas vid skolavslutningar och andra skolhögtider. Utprovande av nya metoder för att synliggöra och formge det för givet tagna.

Det ansvarsfulla uppdraget att som bildpedagog utbilda barn och unga att uttrycka sig själva, sina åsikter och drömmar kräver förmågan att växla mellan och använda konstnärliga, gestaltande och vetenskapliga kunskapsformer. Uppgiften som examensstudenterna får under sista terminen av sina fem år på Konstfack är att de ska genomföra en undersökning med ett didaktiskt och/eller pedagogiskt syfte – och att de ska göra det med såväl teoretiska som konstnärliga metoder. Som man kan utläsa av uppräkningen appliceras och prövas metoderna på en mängd olika ämnen, inte minst sådana som berör frågor om normkritik och inkludering, något som är centralt för lärarutbildningen vid Konstfack.

I vårutställningen presenteras delar av process och resultat från de olika undersökningarna. Den del som inte syns här är den vetenskapliga uppsatsen.

Tina Carlsson, lektor i visuell gestaltning
Kenneth Karlsson, lektor, kursansvarig