Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Vilde Lee Stampe
Sweden, b. 1991
+46 736506369


TO MAKE A SCENE
Setting the Stage

My degree project begins with questions formulated around the ability, or inability to take and make space in the city and how taking place can create change.

By staging (making a scene) using the strategies, taking care, being present, and taking space, I want to explore, make visible and set in motion shared place-making in our common rooms.

I have started in seemingly* abandoned places and in temporary rooms:
Because the seemingly abandoned only appears to be unused and can, with a little imagination, be made into what is needed for the moment.
Because traces that are left behind become mysteries, possible futures and dreams of the adventures of others.
Because the desire to take the stage sometimes requires moments of empty stages.
Because the act of sharing also means taking turns.

* With seemingly abandoned I mean places that sometimes appear unused, but are not. Places with traces of past activity and inspiration to future happenings.

ATT STÄLLA TILL MED EN SCEN
Förberedandet av scenen inför föreställningen

Det här projektet börjar med frågeställningar kring att kunna eller inte kunna ta plats i staden och hur platstagande kan skapa förändring.

Genom iscensättande (att göra en scen), med strategierna: omhändertagande, närvarande och platstagande vill jag undersöka, synliggöra och sätta igång delat platsgörande i det offentliga rummet.

Jag har börjat på skenbart* övergivna platser och i temporära rum:
För att den skenbart övergivna platsen bara ser ut att vara oanvänd och kan, med lite fantasi, göras om till det som behövs för stunden.
För att i de spår som lämnas uppstår gåtor och mysterier, möjliga framtider och drömmar om andras äventyr.
För att lusten att inta scenen ibland kräver stunder av tomma scener att inta.
För att delande också är att turas om.

*Med skenbart övergivna menar jag platser som tidvis upplevs oanvända men inte är det. Platser med spår av tidigare aktivitet och inspiration till framtida händelser.


Bachelor / Interior Architecture & Furniture Design