Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

BachelorAbout Graphic Design & Illustration

Aldous Huxley’s 1931 novel Brave New World describes a world where constant entertainment is used as a tool to create a passive society, removed from reality and highly controllable. It shares many uncomfortable parallels with our own present, where the stream of images never stops, and the agenda behind them is harder and harder to detect.

The students graduating from the Bachelor’s programme in Graphic Design & Illustration will be responsible for our future visual world: the books we read, the signs we see, the posters, films and typefaces. While their aim might be to entertain, it is also to question, to provoke, and to effect change. They will use their visual skills to create a visual culture that is enlightening and responsible.

In this vein, this year’s projects look close to home — from development, gentrification and housing in Stockholm, Swedish values, to the perception of rural Sweden. They speculate not only on the poetic themes of memory, faith, heterotopia, space and time, but also the real issues of finance, consumption and ecology.

We can view the world emotionally, socially, politically. Our students are working at a time when the definitions and platforms of visual communication are changing. They work with the physical world around them but also the intangible world. Graphic design and illustration exist to give voice to the things impossible to say through normal language, or where languages fail, or where there is no language. Our students speak for those who have no voice, and they invent new voices. This is the true job of visual communication, to articulate for the now, to give voice to the past, but also to speculate and invent for the ideal future, from the local to the universal.

Catherine Anyango Grünewald, Senior Lecturer in Illustration

Aldous Huxleys roman Du sköna nya värld från 1931 beskriver en värld där ständig underhållning har blivit ett verktyg för att göra befolkningen passiv, verklighetsfrånvänd och lättkontrollerad. Det går att dra flera obekväma paralleller till vår egen samtid där strömmen av bilder aldrig tar slut och agendan bakom dem blir allt svårare att upptäcka.

Studenterna som tar examen från kandidatprogrammet Grafisk design & Illustration kommer att ha ansvar för vår framtida visuella värld: böckerna vi läser, skyltarna vi ser, affischer, filmer och typsnitt. Deras mål är kanske att underhålla, men de ska också ifrågasätta, provocera och förändra. De kommer att använda sina visuella färdigheter för att skapa en visuell kultur som är upplysande och ansvarsfull.

I denna anda vänder årets projekt blicken mot vår omgivning – från utveckling, gentrifiering och bostäder i Stockholm till svenska värderingar och till uppfattningen om den svenska landsbygden. Deras spekulationer rör poetiska teman som minnen, tro, heterotopier, rum och tid men även konkreta frågor gällande ekonomi, konsumtion och ekologi.

Vår syn på världen kan vara känslomässig, social, politisk. Våra studenter verkar i en tid där definitioner och plattformar inom visuell kommunikation håller på att förändras. De arbetar med den fysiska världen omkring sig men även med den immateriella världen. Grafisk design och illustration existerar för att uttrycka det som inte går att säga genom det vanliga språket, när språket brister eller när det inte finns något språk. Våra studenter talar för dem som inte har någon röst och de uppfinner nya röster. Detta är den visuella kommunikationens sanna uppgift: att artikulera nuet, ge röst åt dåtiden, men också att spekulera och uppfinna för den bästa möjliga framtiden, från det lokala till det universella.

Catherine Anyango Grünewald, lektor i Grafisk design & Illustration