Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Jennifer Bergkvist


Form & Formalia

In my degree project, I investigate the interplay between content and form, with particular focus on the book, its role in today’s society, and the medium’s historical heritage and limitations. The project aims to illustrate the force and potential in form, materiality, and perception – in short, emotion – in relation to content.

Today, emotion is often used as an instrument for evoking interest and motivation. We can see it being used in art, film, music, politics, activism, advertising, journalism. We rarely feel it in academic publication and scientific literature, but all the more often through modes of expression such as fiction and poetry.

Experimental and feminist book design can be applied as a tool for mediating and enhancing emotion in text. Why has emotion and affect so seldom been deployed as methods in book design throughout history? Why have certain text formats been given prominence, ascribed with respect, legitimacy, and authority, while others have not? To problematise the conventional book format, and its lack of emotion, illustrates larger structural tensions: Heart – brain. Emotion – intelligence. Affect – rationality. Narrative – science.

Form & Formalia

I mitt examensarbete utforskar jag samspelet mellan innehåll och form, med särskilt fokus på boken, dess roll i dagens samhälle, samt formatets historiska arv och begränsningar. Projektet syftar till att visa kraften och potentialen i form, materialitet, perception – kort sagt, känsla – i relation till innehållet.

Idag används ofta känslostämningar som instrument för att intressera och motivera. Vi märker det inom konst, film, musik, politik, aktivism, reklam, journalistik. Vi känner det sällan inom akademisk publikation och vetenskaplig litteratur, men desto oftare genom uttryckssätt som exempelvis skönlitteratur och poesi.

Experimentell och feministisk bokform kan användas som verktyg för att förmedla och förstärka känsla i text. Varför har känsla och affekt så sällan tagits in som metoder i formgivning genom historien? Varför har vissa textformat fått ta plats och tillskrivits mer respekt, legitimitet och auktoritet än andra? Att problematisera det konventionella bokformatet, och dess brist på känsla, visar på större strukturella spänningsrelationer. Hjärta – hjärna. Känsla – intelligens. Affekt – rationalitet. Narrativ – vetenskap.


Bachelor / Graphic Design & Illustration