Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Caroline Asserlind

View of the Center


Library


Gathering space


Plan drawing


Section


Urban Nature Center

– The development of educational spaces and how they can interplay with nature in an urban context.

Educational spaces that interact with nature can give children in the city a start in experiencing the nature close to them. First-hand experiences have the potential to influence and inspire children to continue learning about the environment that they are a part of.

The Urban Nature Center aims to bring the concept of Nature School into the urban setting of Tantolunden in Stockholm city in order to invite the public to experience urban nature. It creates a link to further explore the nature areas surrounding the city. By developing educational spaces that interplay with nature, the focus has been on the relationship between inside and outside and on creating different levels of openness. The interior spaces either focus inwards on the activity taking place or outwards towards the nearby environment by filtering the view between inside and outside.

Urban Nature Center

– Utvecklingen av läromiljöer och hur de kan samspela med naturen i staden.

Pedagogiska miljöer som interagerar med naturen kan ge barn en start till att börja utforska deras närmiljö. Förstahandsupplevelser i naturen har potential att påverka och inspirera barn att fortsätta lära sig om miljön som de är en del av.

Centret syftar till att ta konceptet av Naturskolan till stadsmiljön i Tantolunden i Stockholm för att bjuda in allmänheten att uppleva den urbana naturen. Centret skapar en länk till utforskande av naturområden runt om staden. I utvecklingen av dessa läromiljöer har fokus lagts på relationen mellan inne och ute samt på att skapa olika nivåer av öppenhet. De interiöra utrymmena fokuserar antingen inåt på aktiviteten som äger rum där eller utåt mot den närliggande miljön genom att filtrera utsikten mellan insidan och utsidan.


Master / Spatial Design