Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

MasterAbout Spatial Design

It continues to be relevant to ask ‘where is the interior?’ When the focus of interiors moves from wall to floor, structures, furniture and other interior objects detach from the wall, and a shift from circular organization around a perimeter of a room to intimate clustered occupation of the floor occurs. This shift suggests that interiors become environments filled with, rather than framed by, belongings that produce other varieties of social activity and climates. Today interiors, theirs rituals and possessions are moving outside, furnishing the urban life, taking the character of urban nested interiors. These interior shifts and imaginations keep challenging the relationship between architecture, interior and the city. The (in)stability of interiors provides opportunities to continually redefine where and what is an interior, to redefine the field and profession of interior architecture and furniture design, and to challenge the cultural project of architecture.

This years’ degree students explore the possibility of interior architectural imaginations to spark the collective imagination. Through the design of speculative proposals and perspectives they demonstrate the discipline’s capacity to contribute to pressing spatial socio-political issues and to critically examine material economies and aesthetic boundaries.

The projects exhibited this year keep asking questions such as:
How long does it take to pass through a door and trespass a threshold? What is a spatial tool? How can an object expand a spatial practice? What is it to reassemble a site? What is a method for shaping air? How can a knitted and woven textile construct a space? What is vague architecture and spatial uncertainty? When is the body a tool? What is a pattern? What is spatial magic realism? What is an urban nature school? What are the differences between to display and exhibit? What is a museum? What can two pigments do to issues of flatness and depth? What happens when light hits a parabola? What are the spatial parameters of a ritual?

Ulrika Karlsson, Professor of Interior Architecture & Furniture Design

Det är fortfarande relevant att fråga ’var är interiören?’ När interiörers fokus rör sig från väggar till golv så lösgörs strukturer, möbler och andra rumsliga objekt från väggarna och en förflyttning görs, från cirkulär organisation kring utkanterna av ett rum till intima kluster på golvet. Denna förflyttning innebär att interiörer blir miljöer fyllda med, snarare än inramade av, tillhörigheter som skapar andra typer av sociala aktiviteter och atmosfärer. Vi ser idag hur interiörer, deras ritualer och tillhörigheter flyttar ut och förser stadslivet, med lager av urbana interiörer. Dessa rumsliga skiften och föreställningar utmanar kontinuerligt relationen mellan arkitektur, interiör och stad. Interiörers (in)stabilitet gör det möjligt att kontinuerligt omdefiniera var och vad interiören är, omdefiniera fältet och yrkesrollen för inredningsarkitekturer och möbeldesigner, och utmana arkitekturens kulturella projekt.

Årets avgångselever utforskar möjligheter för inredningsarkitektur att leda till nya frågeställningar om rum. Genom gestaltningen av spekulativa förslag och perspektiv ger de exempel på fältets förmåga att bidra till att driva på rumsliga sociopolitiska frågor och kritiskt granska materiella ekonomier och estetiska gränser.

Årets examensarbeten ställer frågor så som: Hur lång tid tar det att gå genom en dörr och överträda en tröskel? Vad är ett rumsligt verktyg? Hur kan ett föremål bredda rumslig praktik? Vad innebär det att återskapa en plats? Hur kan vi forma luft? Hur kan stickad och vävd textil konstruera ett rum? Vad är vag arkitektur och rumslig obestämdhet? När är kroppen ett verktyg? Vad är ett mönster? Vad är rumslig magisk realism? Vad är en naturskola i staden? Vad är skillnaden mellan att visa upp eller ”display”, och ställa ut eller ”exhibit” för något? Vad är ett museum? Vad kan två pigment innebära för platthet och djup? Vad händer när ljus träffar en parabel? Vad är de rumsliga parametrarna i en ritual?

Ulrika Karlsson, professor i Inredningsarkitektur och Möbeldesign