Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Benedetta Crippa

A visual work part of my preliminary research on decoration


Visual index of the book


Visual index of the book


A spread from the book (in progress)


World of Desire

My degree project is a celebration of plurality and visual democracy. Starting with identifying different norms pervading the graphic design discipline in the Western world today, both in terms of aesthetic values and systems of thinking, I have worked to propose and visualize alternative possible futures. Drawing has been my main carrier through an intense journey of un-learning and re-learning resulting in an artist’s book in unique copy. With this book, I want to problematize the dominant discourses around objectivity as an utopian ideal with a suppressive agenda, while visualizing a world I can recognize myself in.

I have used decoration as a method, emotion and femininity as explorative standpoints, giving space to the metaphorical, the ambiguous and the spiritual to challenge current visual norms. This book emerges as an affirmation of my own quest for visual belonging as a graphic designer and a woman; a testimony of the practice of drawing as actualized power.

World of Desire

Mitt examensprojekt hyllar mångfald och visuell demokrati. Med utgångspunkten att identifiera olika normer som genomtränger den grafiska designdisciplinen i västvärlden idag, både när det gäller estetiska värderingar och system för tänkande, har jag arbetat för att föreslå och visualisera alternativa och möjliga framtider. Teckning har varit min huvudsakliga metod genom en intensiv resa av un-learning och re-learning vilket resulterar i en artist’s book i endast ett exemplar. Med den här boken vill jag problematisera de dominerande diskurserna kring objektivitet som ett utopiskt ideal med en undertryckande agenda, samtidigt som jag visualiserar en värld som jag kan känna igen mig i.

Dekoration har varit min metod, känslor och kvinnlighet utgångspunkter i mitt upptäckande – vilket ger utrymme till det metaforiska, tvetydiga och andliga att utmana nuvarande visuella normer. Den här boken har framkommit som en bekräftelse på min egen strävan efter visuell tillhörighet som grafisk formgivare och kvinna; en vittnesbörd om tecknande som förverkligad makt.


Master / Visual Communication