Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Max Lennaárd
Sweden, b. 1972
0708-111122

Designprocess


Formsökning 3D-print


Formsökning CAD


Workshop om sittande


Made in Sweden

Swedish furniture industry grew explosively from the early 1900s and came in many places to become the dominant livelihood of the residents. The epithet “Made in Sweden” vouched for high quality furnishings made of proud skilled craftsmen. How is this industry today and what happens to the old production communities when production are moved abroad and knowledge of materials and production disappears when intellectual capital is retiring? We live in an age of rampant consumption and consume quickly the Earth’s resources, we can continue in this direction and it will be profitable from an economic status, social- and sustainability? Can we with new modern production techniques and materials change the trend and fill the old value of the epithet?

In my degree project, I have investigated these issues through a design process portrayed a seating furniture that should be possible to produce the additive manufacturing of local materials and local labor.

Made in Sweden

Svensk möbelindustri växte explosionsartat från början av 1900-talet och kom på många orter att bli den dominerande försörjningen för invånarna. Epitetet ”Made in Sweden” borgade för möbler av hög kvalité tillverkade av stolta yrkeskunniga hantverkare. Hur mår denna industri idag och vad händer med de gamla produktionssamhällena när produktionen flyttas utomlands och kunskap om material och produktionsteknik försvinner när det intellektuella kapitalet går i pension? Vi lever i en tid av skenande konsumtion och förbrukar snabbt jordens resurser, kan vi fortsätta i denna riktning och kommer det vara lönsamt från ett ekonomisk-, socialt- och hållbarhetsperspektiv? Kan vi med nya moderna produktionstekniker och material förändra utvecklingen och fylla de gamla värdeorden i epitetet?

I mitt examensarbete har jag undersökt dessa frågor och genom en designprocess gestaltat en sittmöbel som skall vara möjlig att producera med additiv tillverkning av lokala material och med lokal arbetskraft.


Bachelor / Industrial Design