Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Märta Bergman

Workshop: Mapping


Workshop: Attention-catchers


Meeting Through Creativity
To Create and Experience Together

Industrial design for me is about communication between the client, designers and the users. A product communicates the designer’s thoughts on whom it is for and how it is meant to be used. Each finished result embodies the ideology about the designer and the client’s perceptions of the people’s needs, function and capacity. Who made the problem statement? For whom is it designed? How are the recipients affected by the design.

In my degree project, I explore how I as a designer through various methods and tools can create dialogues with the users, with the theme common areas. By using ways to meet and methods that allow different ways of expressions that invite people to create together, we could communicate through the objects and spaces that emerge. This work enriches my insights as a designer and strengthens the participant’s influence in the process and thereby can reclaim the common areas.

Mötet genom kreativitet
Att skapa och uppleva tillsammans

Industridesign handlar för mig om kommunikation mellan beställare, designers och användare. En produkt berättar designerns tankar kring hur och vem som ska använda den. Varje färdigt resultat visar designerns och beställarens ideologi och föreställningar om människors behov, funktion och kapacitet. Vem får sätta problemformuleringen? För vem skapas design? Hur påverkas mottagaren av designen?

I det här projektet utforskar jag hur jag som designer genom olika metoder och redskap kan skapa dialog med användare, med temat gemensamma platser. Möten och metoder som tillåter olika uttryckssätt bjuder in till att skapa kreativt tillsammans, där dialogen uppstår genom det som skapas. Ett arbete som berikar och ger mig insikter som designer och som stärker deltagarnas inflytande i processen och som därigenom kan återta de gemensamma platserna.


Bachelor / Industrial Design