Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Anna Edsälv
Sweden, b. 1982


Transcending objects

Is consciousness one of the building blocks that make up our universe? Within the natural sciences there are theories that consciousness and matter can not be separated. They are rather different aspects of one and the same phenomenon. Based on my interest in the expanded consciousness I have created my own cosmos. Using dyeing techniques together with the inherent properties of textiles, I interpret the hidden dimensions of the mind.

Transcenderande objekt

Är medvetande en av byggstenarna i universum? Inom naturvetenskapen finns teorier om att medvetande och materia inte går att separera. De är snarare olika aspekter av ett och samma fenomen. Utifrån mitt intresse för det utvidgade medvetandet har jag skapat ett eget kosmos. Med hjälp av färgningsteknik och textilens inneboende egenskaper tolkar jag sinnets dolda dimensioner.

 


Bachelor / Textiles