Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Hanna Hansdotter
Avtryck

Working within an industrial framework, in my project Avtryck, I reflect on how my background in glasswork*, and education in the glass industry, has affected my practice. In the work, I have reflected on craftsmanship, materials, and tradition in relation to production and how it manifests itself and makes an impression on the glass object. For my degree project, I have investigated the possibility of creating a production of objects where industrial influences and approach has been the starting point, but where handicrafts’ property values and expressions are also given space.

The work is in part a method of the research process in which I created the tools and conditions for small-scale production. The project has also been a technical investigation in which I created tactile patterns and ornaments on glass objects.

*Kingdom of Crystal, Småland

Avtryck

Med industriella intryck reflekterar jag i examensarbetet Avtryck om hur min bakgrund i Glasriket, och utbildningar formade av glasindustrin, påverkat min praktik. I arbetet reflekterar jag kring hantverk, material och tradition i relation till produktion, och hur det tar sig uttryck och gör avtryck i glasobjektet. I projektet har jag undersökt möjligheten att skapa en produktion av föremål där industriella influenser och tillvägagångssätt varit utgångspunkt, men där konsthantverkliga värden och uttryck också givits plats.

Arbetet har delvis varit en metodsökande process där jag skapat verktyg och förutsättningar för en småskalig produktion. Projektet har också varit ett tekniskt sökande av att skapa taktila mönster och ornament på glasobjekt.


Bachelor / Ceramics & Glass