Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Master

About CRAFT!

Craft is a material-based knowledge tradition which offers a specific form of presence in a society, which is on a number of different levels, and to an increasing extent characterised by distance. Craft can be used to form established perceptions of identities and society; something which has often been the case in history, where normative perceptions are strengthened rather than challenged by craft. But the presence and nearness of a material, as well as the apparent action inherent in it, can also entail a freedom beyond these normative perceptions.

In the Master’s programme CRAFT! we work with an explicitly norm-critical approach which in practice means that, with our starting point in the students’ individual projects, we take note of elements which offer a new and broader understanding of what crafts are and, in the long term, how this can challenge established norms in society at large. The students come face to face with one another throughout the programme, which both challenges and strengthens the different directions of the individual projects. The experiences, which take form in various meetings based on different materials and methods, open up for new questions which, while based on the specific crafts associated with the different material areas, also pose a challenge to them. These flows of knowledge exchanges are on all levels tremendously enriching for teachers and students alike.

This brings with it a number of metaphorical and psychological perceptions about bodily actions and different forms of materiality. From these experiences arises a freedom which is in stark contrast to the conformity established by a thoroughly commercialised society. Based on the materials and the specific action they set in motion, often referred to as craft, a unique concept of freedom is formulated. It is perhaps possible to perceive material and crafts as limiting, but within these systems is a knowledge which slips beyond the theoretical and textual understanding of the world. Within this lies a freedom of body and materiality which is in stark contrast to other structures around which society forms itself today.

Among this year’s degree projects from CRAFT! we see examples of how the practice of crafts can manifest itself, both within and beyond the institutional framework, as well as how this storytelling can build structures in spaces and in society, how various aspects of use can be understood in a variety of ways other than just practical, how crafts can be used to challenge perceptions of different hierarchical conditions, and how the physical act of creation itself can transform from a crafts method to more of a performative quality. Placed in a contemporary everyday situation, we see values which with small adjustments open up our daily lives and reveal the values in the internal structures of our everyday existence.

Within the small structures lies something much bigger. This year’s graduates of CRAFT! offer tools for us to see the bigger things in daily life.

Hans Isaksson
Sara Isaksson From
Agneta Linton
Anders Ljungberg
Konsthantverket är en materialbaserad kunskapstradition som erbjuder en specifik form av närvaro i ett samhälle som på en mängd olika plan och i allt högre grad betecknas av distans. Hantverk kan användas för att konstituera etablerade föreställningar av identiteter och samhälle. Något som många gånger varit fallet i historien där normativa föreställningar snarare befästs än utmanats av konsthantverket. Men närvaron, närheten och den synbara handlingen i ett material kan också innebära en frihet bortom dessa normativa föreställningar.

På masterprogrammet CRAFT! arbetar vi med ett uttalat normkritiskt förhållningssätt vilket i praktiken innebär att vi med utgångspunkt i studenternas individuella projekt tar fasta på element som erbjuder en ny och breddad förståelse av vad konsthantverk är, och i förlängningen hur detta kan utmana fastlagda normer i samhället i stort. Studenterna möter varandra genom hela programmet, vilket både utmanar och stärker de olika riktningarna i de individuella projekten. De erfarenheter, som tar form i olika möten, utifrån olika material och metoder, öppnar för nya frågeställningar som både tar sin utgångspunkt i och utmanar de specifika hantverken förknippade med de olika materialområdena. Dessa flöden av kunskapsutbyte är på alla nivåer enormt givande för såväl lärare som studenter.

Det här bär med sig en mängd metaforiska och psykologiska föreställningar om kroppsliga handlingar och olika materialiteter. I dessa erfarenheter uppstår en frihet som står i starkt kontrast till en konformitet som ett genomkommersialiserat samhälle etablerar. Utifrån materialen och den specifika handling de sätter i rörelse, ofta benämnd som hantverk, formuleras ett alldeles speciellt frihetsbegrepp. Kanske kan en uppfatta material och hantverk som begränsande, men inom dessa system finns en kunskap som lurar sig förbi den teoretiska och textuella förståelsen av världen. I detta finns en kroppens och materialitetens frihet som står i stark konstrast till andra strukturer samhället formulerar sig kring idag.

Bland årets examensarbeten från CRAFT! ser vi prov på hur en konsthantverklig praktik kan formulera sig såväl inom som bortom de institutionella ramarna; hur detta berättande kan bygga strukturer i rum och samhälle, hur olika bruksaspekter kan förstås på en mängd andra sätt än som praktiska, hur konsthantverk kan användas för att bryta upp föreställningar om olika hierarkiska förhållanden, hur själva den fysiska skapande akten kan omvandlas från att vara en konsthantverklig metod till att bli en mer performativ kvalitet. Placerat i en samtida vardag påvisas värden som med små förskjutningar öppnar vår närmaste vardag för oss och påvisar värden i vardagens inre strukturer.

I de små strukturerna gömmer sig det stora. Årets examensstudenter på CRAFT! erbjuder oss verktyg att se denna storhet mitt i vår vardag.

Hans Isaksson
Sara Isaksson From
Agneta Linton
Anders Ljungberg