Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Bachelor



About Ädellab

The practice of crafts is about investigating the world and bringing it to life through material, body, use, history, culture, time, place… the list is as extensive as the count of components which the world is comprised of and indeed the people that live within it. Here, different conceptions of the world are the basis of the diversity of voices in our society.

Ädellab’s bachelor’s students are the next generation of crafts practitioners within their respective practices: jewellery art and corpus. Over the course of a three-year programme, they are encouraged and challenged in various ways to critically investigate and problematise their preconceptions and conceptions of these practices. Through unreserved experimentation, they establish individual experience-based, material, theoretical and contextual reference frameworks surrounding jewellery art and corpus in particular, but also crafts in general.

In the students’ questions and creations, we find their voices. They focus their attention on the exploration of material cultures in which, through practice, they create stories which express a contemporary world filled within human activity and lived experiences.

Through the students’ work we see inclusive conceptions of what jewellery art, corpus and crafts can be, how they can be examined, and where and for whom they can exist.

Miro Sazdic
Senior Lecturer in Crafts, specialising in jewellery

Konsthantverklig praktik kan handla om att undersöka världen och levandegöra den genom material, kropp, brukande, historia, kultur, tid, plats – listan kan göras lika lång som beståndsdelarna världen består av och människorna som lever i den. Här blir skilda förståelser av världen grunden för breddandet av röster som tar plats i samhället.

Ädellabs kandidatstudenter är kommande generationens konsthantverkliga utövare inom sina respektive praktiker: smyckekonst och corpus. Under tre års utbildning uppmuntras och utmanas de att på olika sätt kritiskt undersöka och problematisera sina förförståelser och förståelser vad gäller dessa praktiker. Genom förbehållslöst prövande etablerar de egna erfarenhetsbaserade, materiella, teoretiska och kontextuella referensramar kring i synnerhet smyckekonst och corpus, men även konsthantverk i allmänhet.

I studenternas frågor och gestaltningar möter vi deras röster. De lyfter blicken mot ett utforskande av materiella kulturer där de genom görandet skapar berättelser som ger uttryck för en nutid fylld av mänsklig aktivitet och levda erfarenheter.

Genom studenternas arbeten ser vi inkluderande förståelser av vad smyckekonst, corpus och konsthantverk kan vara, hur de kan prövas, var och för vem de kan finnas.

Miro Sazdic
Lektor i konsthantverk med inriktning mot smyckekonst