Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Katarina Lundberg

Container / Container
Oil on canvas
50 x 70 cm
Photo: Giulia Cairone


Pappershållare / Paper Roll Holder
Oil on canvas
50 x 70 cm
Photo: Giulia Cairone


Sandset / Sandset
Metal and sandpaper
550 x 160 cm
Photo: Giulia Cairone


UR PRODUKTION

The convention colour coding for an emergency stopping device is a red control with, where appropriate, a yellow background. Often it is also advisable to have a sign reading “NÖDSTOPP” (Emergency Stop), especially if the background is not yellow.

– The Swedish Work Environment Authority’s provisions on the use of work equipment

Workshops and other production areas are often characterised by an expanded form of painting. Bright colours stand out distinctly from the environments to give warning or to facilitate the work process. These high-contrast combinations, often red-and-white or yellow-and-black, are easy to spot and have their origin in aposematism, i.e. the way that poisonous animals use bright colours to warn predators and thus avoid being eaten. The machines are often a shade of grey or blue, probably so that dirt won’t be as noticeable, but also so that the warning colours will stand out even more.

UR PRODUKTION

Vedertagen färgmärkning av nödstoppsdon är rött manöverdon, och där så är lämpligt, gul bakgrund. Det är ofta lämpligt att det också finns en skylt med texten ”NÖDSTOPP”. Detta är särskilt viktigt om bakgrunden inte är gul.

– Arbetsmiljöverkets regelverk för arbetsutrustning

En form av utvidgat måleri präglar ofta verkstäder och andra produktionsarealer. Klart lysande färger gör kraftiga avbrott i miljöerna för att varna eller underlätta arbetets gång. Dessa högkontrasterande kombinationer, gärna i röd-vitt eller gul-svart, är lätta att upptäcka och härstammar från aposematism; giftiga djurs sätt att genom starka färger varna omgivningen och på så sätt undvika att bli uppätna. Maskinerna är ofta gröngrå eller blå, förmodligen för att smutsen inte ska synas så tydligt, men också för att varningsfärgerna ska framträda desto mer.


Bachelor / Fine Art