Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

MasterAbout Individual Study Plan in Design

Eleven students in the Master’s programme in Design with the specialisation Individual Study Plan in Design, show through their interesting theses the scope provided by the programme. Through their curiosity and ability to be fascinated, they explore our global and local entangled living, where food, clothing, standards, migration, perception and production conditions are at stake. In their theses, proposals emerge for a variety of possible alternative realities that invite reflection on these complex contexts and push for our power and capacity to influence and make constructive differences.

For several months, the students have explored and created knowledge of these contexts, things, people, and other species through prototypes, collaborations and continual renegotiations. These extensive works can rarely be presented adequately in exhibition format. Just give them time and you will be rewarded.

The education at Konstfack ensures that students are prepared to radically rethink individual-society-environment relations and the transitions required to create more sustainable societies. This demands a capacity for critical reflection on the consequences, both directly and indirectly, for those affected in the short and long term. These are important prerequisites for our students’ future design practices where a diversity of approaches, methods and design abilities are needed. The results of our students’ future work will be seen in many different contexts.

We teachers are happy and proud that our students will now work in society and contribute to the ability to set new important issues, cooperate in relevant ways, create new understanding and shape sustainable design proposals.

Bo Westerlund, Professor of Industrial Design

Elva studenter på masterprogrammet Design med inriktningen Individuell studieplan i design visar med sina intressanta examensarbeten den bredd som programmet erbjuder. De utforskar vår globalt intrasslade vardag, där mat, kläder, normer, migration, produktionsvillkor samsas med vår förmåga att uppleva och fascineras av fenomen. I dessa, på olika sätt, gestaltade examensarbeten framträder förslag till en mångfald av möjliga, alternativa verkligheter som bjuder in till att reflektera över dessa komplexa sammanhang och med frågor om vad vi har makt att påverka.

Studenterna har under månader av arbete utforskat och skapat kunnande om dessa sammanhang av människor, ting och andra arter genom prototyparbeten, samarbeten och ständiga omförhandlingar. Dessa omfattande arbeten kan sällan presenteras tillfredsställande i utställningsformatet. Men ge dem tid, så blir du belönad.

Utbildningen på Konstfack ser till att studenterna är förberedda för att radikalt kunna tänka om relationerna individ – samhälle – miljö, vilket omställningen till mer hållbara samhällen kräver. För detta krävs förmåga till kritisk reflektion över konsekvenser, för både direkt och indirekt berörda, på kort och på lång sikt. Det här är viktiga förutsättningar för våra studenters kommande designpraktik där en mångfald av ansatser, metoder och gestaltningsförmågor behövs. Resultaten av våra studenters framtida arbeten kommer att synas i många olika sammanhang.

Vi lärare är glada och stolta över att våra studenter nu kommer att verka i samhället och bidra med förmågan att ställa nya viktiga frågor, samarbeta på relevanta sätt och därmed skapa ny förståelse för och gestalta hållbara designförslag.

Bo Westerlund, professor i industridesign