Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Research Lab CRAFT!

Annika Pettersson
Jenny Edlund
Marie O’Connor
Markus Emilsson
Polat Ghasemloo
Sofia Björkman

About Research Lab CRAFT!

Research Lab CRAFT! is a one-year course for post-graduate students across ceramics and glass, textiles and ädellab. The course allows students time to develop a specific research interest in the field. Through the study of research methodologies students refine their research questions and investigate how these can be explored and expressed within their chosen medium.

The members of the course who have chosen to show work this year illustrate the breadth of the research areas undertaken.

Sofia Björkman’s practice produces poetic responses to quiet moments. Subtle shifts in material and context are considered and examined, exploring the relationships between objects and viewers.

Marie O’Connor takes the 1973 book Cut my Cote as her starting point to investigate the relationship between 2D patterns and 3D garments, moving from the historic to the contemporary and between the archive and the lived world.

Jenny Edlund explores the relationships and hierarchies between the sexes and between gender performances. By disrupting – or queering – these performances, she focuses on difference and power relationships.

Markus Emilsson’s research has blurred the line between performance and glass manufacturing. Drawing on glassblowing demonstrations and contemporary cabaret and theatre, the work sits between, and joins, these two fields.

Polat Ghasemloo considers inheritances: both material and emotional and how we manage, incorporate and mediate their effects on our lives and wellbeing.

Annika Pettersson’s Glitch in the Copy investigates how the accumulation of “noise” in copying and reproduction processes can be manifested in jewellery, using both historical research and an examination of contemporary production.

Matt Smith, Guest Professor / Ceramics & Glass

Research Lab CRAFT! är en ettårig forskarkurs inom keramik och glas, textil och ädellab. Kursen ger studenterna en chans att utveckla ett speciellt intresse inom området. Genom att studera forskningsmetodologi kan studenterna förfina sina forskningsfrågor och undersöka hur de kan utforskas och uttryckas genom olika valda medier.

Verken som kursdeltagarna visar illustrerar verkligen bredden i våra forskningsområden.

Sofia Björkmans praktik ger poetisk respons i lugna stunder. Subtila skiftningar i material och sammanhang övervägs och undersöks för att utforska relationerna mellan objekt och betraktare.

Marie O’Connor tar avstamp i boken Cut my Cote från 1973 för att undersöka förhållandet mellan tvådimensionella mönster och tredimensionella plagg och rör sig mellan det historiska och det moderna samt mellan arkivet och omvärlden.

Jenny Edlund utforskar relationer och hierarkier mellan könen och mellan olika könsuttryck. Genom att göra avbrott i – eller ”queera” – dessa uttryck lägger hon fokus på skillnader och maktrelationer.

Markus Emilssons forskning suddar ut gränsen mellan performancekonst och glastillverkning. Arbetet ligger någonstans mellan glasblåsningsuppvisning och modern kabaré/teater och skapar en länk mellan dessa två skilda områden.

Polat Ghasemloo reflekterar över arv: både materiellt och känslomässigt och hur vi hanterar, införlivar och förmedlar dess effekter i våra liv och välbefinnanden.

Annika Petterssons Glitch in the Copy tittar med hjälp av både historisk forskning och modern produktion på hur det samlade ”bruset” i kopierings- och reproduktionsprocesser kan manifesteras genom smyckekonst.

Matt Smith, gästlärare / Keramik & Glas