Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

MasterAbout Visual Culture and Learning – specialisation Art Education

The Department of Visual Arts and Sloyd Education proudly presents the very first students from the Master’s programme in Visual Culture and Learning – specialisation Art Education!

It is no simple task these seven graduates, who now present their Master´s projects, have undertaken. Coming from diverse backgrounds in art and museum education, art, craft, filmmaking and teaching from preschool to higher education, they have immersed themselves in the field of Visual Culture and Learning. Through their studies, they have also helped to develop perspectives in both visual arts education, using visual and creative design, as well as scientific practices. The students alternate between these forms of knowledge, trying out the creative and performative possibilities of writing, art, design and craft making, thereby creating playful and visual learning spaces.

For their degree projects, they have explored the identity of places, identity formation in groups as well as the individual’s subjectivity formation in visual and material learning practices. Several of the projects have been carried out in collaboration with children and young people, in and outside of museums, schools and preschools. It is about creating prerequisites for creating and learning, for learning and teaching together. Collaborative aspects permeate many of the projects: together exploring a place as a relational space, making it one’s own, experiencing how it transforms and how time changes and shifts the perspectives. It bears repeating: learning is situated and collective.

Anette Göthlund, Professor
Ulla Lind, Professor

Institutionen för bild- och slöjdpedagogik presenterar stolt den allra första gruppen studenter från masterprogrammet i visuell kultur och lärande inriktning bildpedagogik!

Det är ingen enkel uppgift de har tagit sig an, de sju avgångsstudenter som nu presenterar sina masterprojekt. Med bakgrunder inom konst- och museipedagogik, konst och hantverksutövande, filmskapande, undervisning från förskola till högskola, har de fördjupat sig inom området visuell kultur och lärande. Genom sina studier har de därmed också bidragit till att utveckla bildpedagogikens perspektiv med hjälp av såväl visuellt gestaltande som vetenskapliga praktiker. Studenterna rör sig hela tiden mellan dessa kunskapsformer, prövar de kreativa och performativa möjligheterna inom skrivande, konst, design, film och hantverk och skapar lekfulla, visuella platser för lärande.

De har undersökt platsers identitet, identitetsskapande i grupper och individens subjektsskapande i visuella och materiella lärandepraktiker. Flera av arbetena har genomförts i samarbete med barn och unga, i och utanför museum, skola och förskola. Det handlar om att skapa förutsättningar för lärande och gestaltande, om att lära och undervisa tillsammans – det kollaborativa genomsyrar flera av projekten: att tillsammans undersöka en plats som en relationell miljö, göra den till sin, se hur den förändras. Hur tiden förändrar och förskjuter perspektiv. Det tål att upprepas: Lärandet är situerat och kollektivt.

Anette Göthlund, professor
Ulla Lind, professor