Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Iryna Hauska

Being in between


A New Perspective


A New Perspective


In Reflect


Other Perspective…ARTIST in the SCHOOL ENVIRONMENT
or the GAP in PUBLIC MISSIONS

My starting point is my own “Creative School” project in which I investigate questions relating to what happens when the artist places their creativity in an external context.

What happens when the artists is given a public commission and steps into a new context? In this context, new relationships between the artist and other actors are created. This context becomes an INTERMEDIATE SPACE, or what I have chosen to call “THE THIRD SPACE” – a place where something happens and which raises many question and thoughts.

What happens to the professional artist when they enter the regulated and determined environment of a school? How do they deal with this? What do compulsory school pupils know about artistic processes? What happens when the two different worlds meet? Why does an artist want to work with a “Creative School” project? What are the artist’s interests and aims when they apply for public commissions? How does this work?

For me, this is a way of using myself and making use of art as a field. The artist is connected through their artistic vision to certain positions and ideas within the artistic field. This investigation is particularly directed at my artistic colleagues who are working on various public commissions, primarily those who are running their own “Creative School” projects.

I will be using myself as a tool to highlight and discuss some aspects of the work of an artist on public commissions. With the help of my reflection and documentation from my own “Creative School” project, I want to contribute to forming a theory concerning artists’ public practice.

KONSTNÄR I SKOLANS MILJÖ
eller MELLANRUMMET i det offentliga uppdraget

Jag har min utgångspunkt i ett eget “Skapande-skola”-projekt där jag utforskar frågor kring vad som händer när konstnären sätter sitt skapande i ett yttre sammanhang.

Vad händer när konstnären får ett offentligt uppdrag och kliver in i ett nytt sammanhang? I detta sammanhang kommer nya relationer mellan konstnären och andra aktörer skapas. Detta sammanhang blir ett MELLANRUM eller som jag valt att kalla “DET TREDJE RUMMET” – en plats där något äger rum och som väcker många frågor och funderingar.

Vad händer med den yrkesverksamma konstnären när den kommer in i skolans reglerade och bestämda miljö? Hur går det för dem? Vad vet grundskolans elever om konstnärliga processer? Hur går det till när de två olika världarna möts? Varför vill en konstnär jobba med ett “Skapande-skola”-projekt? Vad är konstnärens intresse och syfte när den söker sig till offentliga uppdrag? Hur går det till?

För mig är det ett sätt att använda mig själv och av konsten som fält. Konstnären, som med hjälp av sin konstnärliga syn kopplas till vissa positioner och idéer inom det konstnärliga fältet. Denna undersökning riktar sig särskilt till mina konstnärliga kollegor som jobbar med olika offentliga uppdrag, framför allt de som driver egna “Skapande-skola”-projekt.

Jag kommer att använda mig själv som verktyg för att belysa och diskutera några aspekter av konstnärernas arbete vid offentliga uppdrag. Med hjälp av mina reflektioner och dokumentation från mitt eget “Skapande-skola”-projekt vill jag bidra till teoribildningen kring konstnärernas offentliga praktik.


Master / Visual Culture and Learning – specialisation Art Education