Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Anna Bergdahl Gustafsson
Sweden, b. 1967
+46 73 8361444Rhizome

This work is part of an investigation that focuses on learning, change and transformation. I have been working as a preschool teacher for a long time and am fascinated by the potential for knowledge production found within preschool children. With the help of educational documentation, I have studied how preschool children learn and develop in the reality in which they exist. I no longer work in preschools and now teach adults, but my interest in knowledge production remains. I have based my degree projects on my own knowledge production over the course of almost 50 years.
To delve deeply into how learning could potentially be visualised, I have, in my investigation, presented various spatial and sensual impressions that have been particularly important throughout my life. These memories are presented in my composition as short stories, or memory fragments. Their meaning constitutes part of the knowledge rhizome that characterises the way I relate to the world around me. The method I have used is artist/researcher/teacher, where a patchwork quilt of different disciplines and methods complements and assists with drawing boundaries in the investigation. Memory fragments, theories, methods and the creation of the sculpture are woven together in order to explain the complexity and infinite branches of knowledge creation. The sculpture is the rhizome of knowledge that is carried in my daughter’s arms. The bond between us also influences how I relate to the world around me, and this was altered when we created the sculpture together. The skull symbolises myself and the fact that I have also had to sacrifice things in my life in order to move forward.
The philosophers Gilles Deleuze and Félix Guttari compare the term rhizome to a plant system that is impossible to eradicate. The system is constantly transforming and expanding completely unsystematically, with no beginning and no end.
With the help of Deleuze and Guttari’s post-humanist philosophical ideas, I want to investigate why learning and development are so complex and why we need to use various means by which to present knowledge for all pupils of all ages in all forms of school.
In the knowledge rhizome everything has a role to play and everything is given meaning.

Rhizom

Det här arbetet är en del av en undersökning som fokuserar på lärande, förändring och transformation. Jag har länge arbetat som förskollärare inom förskolan och fascinerats av de möjligheter till kunskapsproduktion som finns hos förskolebarnen. Med hjälp av pedagogisk dokumentation har jag undersökt förskolebarnens lärande och utveckling i deras verklighet. Nu har jag lämnat förskolan och undervisar vuxna, men intresset för kunskapsproduktion finns kvar. I mitt examensarbete utgår jag från min egen kunskapsproduktion under nästan 50 år.
För att göra en djupdykning i hur lärande skulle kunna visualiseras, har jag i min undersökning presenterat olika spatiala och sinnliga intryck som varit speciellt viktiga under mitt liv. Minnena presenteras i min uppsats som korta berättelser, eller minnesfragment. Deras betydelse är delar av det kunskapsrhizom som präglar mitt sätt att förhålla mig till omvärlden. Som metod har jag använt mig av artist/researcher/teacher där ett lapptäcke av olika discipliner och metoder kompletterar och hjälper till att göra avgränsningar i undersökningen. Minnesfragment, teorier, metoder och skapandet av skulpturen vävs ihop för att förklara kunskapandets komplexitet och oändliga förgreningar. Skulpturen är det kunskapsrhizom som bärs upp av min dotters armar. Banden mellan oss påverkar också mitt sätt att förhålla mig till omvärlden, och förändrades när vi tillsammans skapade skulpturen. Skallen symboliserar mig själv och att jag också fått offra saker i mitt liv för att komma vidare.
Filosoferna Gilles Deleuze och Félix Guttari liknar begreppet rhizom vid ett växtsystem som är omöjligt att utrota. Systemet förvandlas och expanderar ständigt helt osystematiskt, utan början och utan slut.
Med hjälp av Deleuze och Guttaris posthumanistiska filosofiska idéer vill jag undersöka varför lärande och utvecklig är så komplext, och varför vi behöver använda oss av olika sätt att presentera kunskap för alla elever i alla åldrar inom alla skolformer.
I kunskapens rhizom spelar allt roll och allt får betydelse.


Master / Visual Culture and Learning – specialisation Art Education